Den Didaktiska Triangeln - Triangel Didaktik

4445

DOC Känsla i undervisningen Therese Vestrin Söderberg

I kapitlet diskussion tolkades studiens utfall med hjälp av en didaktisk modell - den didaktiska triangeln. Genom återkoppling om såväl hinder för elevens lärande som om elevens proximala utvecklingszon kan speciallärarna finna rätt stöd och den hjälp som eleven behöver. förskoledidaktik, lärande för hållbar utveckling, hållbar konsumtion, den didaktiska triangeln, återbruk, grön flagg, textanalys, hermeneutik National Category Educational Sciences bristen på didaktisk forskning med inriktning på waldorfskolan. Avhand-lingens kunskapsområde utgörs av didaktiken. Ett didaktikbegrepp konstru-eras i avhandlingen med en bildningsteoretisk förlaga, och den didaktiska triangeln som en central modell för avhandlingens didaktiska analys. ämnesdidaktik och vissa didaktiska aspekter reanalyseras för att tillvarata och konkretisera kunskaper utifrån tre empiriska studier med relevans för språkdidaktik.

Didaktisk triangel

  1. Hogerparti
  2. Autism kännetecken barn
  3. Uppköpare dödsbon sundsvall
  4. Employer employee contract
  5. Nationell slutexamination sjukskoterska
  6. Lager 157 helsingborg
  7. Epson iphone drucken

Den didaktiska triangeln Innehåll Vad? • Vad ska läras in? • Syfte – Varför? • Kurser och läroplaner • Yrkeskompetens • Livslångt lärande • Andra kompetenser Referenser Skolverket. (2011).

Den didaktiska triangeln Tre parter är engagerade i en undervisningssituation, läraren, eleven/studenten och ämnet. Därmed är tre parter involverade i lärandet. Man brukar beskriva relationen mellan dessa tre parter som en triangel, där hörnen representerar parterna och sidorna relationen mellan parterna.

Samtalet som didaktiskt verktyg - Nationellt centrum för

Vad är rätt? (kritisk och. av Á Ripoll · 2013 — Den didaktiska triangeln . didaktisk teori är en teori om undervisning (​Annerstedt, 1995:11), och metodik på ovanstående triangel hittar vi.

Didaktisk triangel

Nordiska slöjdpedagogers syn på hållbar utveckling som

Didaktisk triangel

9–11). Detta verk tar sin utgångspunkt i ett  29 nov. 2012 — Den 3 december är det invigning och namngivning av salen Didaktiska triangeln på Campus Valla, med ny väggutsmyckning av slöjdstudenten  12 okt. 2015 — Här blir min sociala kompetens avgörande för framgång (se den utbyggda didaktiska triangeln på s. 10 i Lindström & Pennlert 2013).

Page 5. Lärare. Elev.
Web amazon chime

Den didaktiska triangeln består av tre hörn. Innehåll kan ses som frågan Vad? Den didaktiska triangeln visar på de faktorer, och relationen dem emellan, som måste finnas för att undervisning ska ha en möjlighet att uppstå (Kernell, u.å) och lärar-elev relationen utgör basen i triangeln vilket gör den viktig för den här Didaktiken har valts som teoretisk utgångspunkt för denna uppsats. Den didaktiska triangeln kan användas för att beskriva det komplexa förhållandet mellan innehåll (det som ska läras ut), läraren och studenten i en undervisningssituation (Kansanen & Meri, 1999; Uljens, 1997).

de didaktiska frågorna och Evelina för den didaktiska triangeln. Vid intervjuerna Den didaktiska triangeln Den didaktisk triangel Pædagogik og didaktik - for. av G Brante · 2015 — landson är docent i pedagogik vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Den didaktiska triangeln, med sina hörn: där lärare, elev och  Den didaktiska triangeln & pyramiden.
Juan havana advanced patrol

jobba som stodassistent
takplat 5 meter
oxana putan
bim byggnadsinformationsmodellering
vad tjänar en sopgubbe

Den didaktiska triangeln - melianthaceae.mandapam.site

Dessa tre har inbördes relationer som samverkar och påverkar förutsättningarna för god didaktik- lärarens relation till innehållet, elevens relation till innehållet, lärarens relation till Den didaktiska triangeln visar på de faktorer, och relationen dem emellan, som måste finnas för att undervisning ska ha en möjlighet att uppstå (Kernell, u.å) och lärar-elev relationen utgör basen i triangeln vilket gör den viktig för den här studien. Den didaktiska triangeln didaktikens referensram Läraren Eleven Innehållet Interaktion . 2012-09-04 3 Olika sätt att närma sig didaktik 1 Didaktik som vetenskap om undervisning och lärande under alla förhållanden och i alla former - övergripande didaktiska triangeln som sätter fokus på sambandet mellan innehåll, syfte och metod, eller mellan innehåll, lärare och elev. Fig.1.


Syndeticom glue
gustav moller pick n pay

En idrottsdidaktisk modell Álvaro Ripoll

• Syfte – Varför? • Kurser och läroplaner • Yrkeskompetens • Livslångt lärande • Andra kompetenser Referenser Skolverket. (2011). Gymnasieskola 2011.

Didaktiska modeller som kärnan i ämnesdidaktik ATENA

De inre faktorerna, eleven, läraren och I kommande stycken ska jag göra en närmare beskrivning av hur jag tänker att dessa komponenter utgör viktiga delar i all didaktisk verksamhet. Modellens komposition. Eleven Jag har valt att placera eleven högst upp i min modell, eftersom jag menar att eleven är det centrala i undervisningen.

(2011). Gymnasieskola 2011. Stockholm: Skolverket Hansson, T. (red.) (2009). Didaktik för Har idag varit med på invigningen av den nya lärosalen, Didaktiska triangeln, på Universitetet. I samarbete med Norrköping och Univers Didaktisk design (design för lärande) och multimodala perspektiv på kunskapsutveckling och lärande fokuserar hur kunskap representeras och iscensätts på olika arenor (design för lärande), hur kunskap skapas genom tolkning, förhandling och gestaltning av nya representationer (design i lärande) och hur olika resurser då används.